Cách thay đổi tham số Posts_per_page theo từng category wordpress

Mặc định wordpress sử dụng chung thông số post_per_page cho toàn bộ danh mục, post type hay bất cứ thứ gì khác nhằm mục đích đồng bộ.
Nhưng bây giờ vấn đề đặt ra của khách hàng yêu cầu danh mục bài viết a có 10 bài , danh mục b có 20 bài thì nông dân nhà ta phải nàm thao bây giờ =))

Thôi xuống đây ta cho ít máu mà dán vào functions.php nhé.

 

add_action( 'pre_get_posts', function ( $q )
{
  if (  !is_admin() // Only target the frontend
     && $q->is_main_query() // Only target the main query
     && is_category() // Only target category pages
  ) {
    if ( is_category( 'tin-tuc' ) )
      $q->set( 'posts_per_page', 10 );

    if ( is_category( 'the-thao' ) )  
      $q->set( 'posts_per_page', 4 );
  }
});

 

 • Trong đó : tin-tuc , the-thao là slug của danh mục nhé các chế.
  Chúc các bạn thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *