All Stories

html click but exept element with jquery

Bài viết này hướng dẫn các bạn tùy chỉnh click vào toàn bộ trang web (html) mà loại trừ 1 thành phần xác định nào đó ra. Dưới đây là đoạn Jquery đó. Các bạn tham khảo nhé