Hiển thị select danh mục của post type trong wordpress

Bài viết này có thể áp dụng cho tất cả custom post type trong wordpress nhé mọi người.
Đoạn code bên dưới sẽ tạo ra danh sách dạng select tên danh mục cha và bên dưới nó là danh mục con.
Bạn nào cần cứ bơi vào nhặt về sử dụng nhé.

$taxonomies = get_terms( array(
  'taxonomy' => 'taxonomy_name',
  'hide_empty' => false
) );
 
if ( !empty($taxonomies) ) :
  $output = '<select>';
  foreach( $taxonomies as $category ) {
    if( $category->parent == 0 ) {
      $output.= '<optgroup label="'. esc_attr( $category->name ) .'">';
      foreach( $taxonomies as $subcategory ) {
        if($subcategory->parent == $category->term_id) {
        $output.= '<option value="'. esc_attr( $subcategory->term_id ) .'">
          '. esc_html( $subcategory->name ) .'</option>';
        }
      }
      $output.='</optgroup>';
    }
  }
  $output.='</select>';
  echo $output;
endif;

Nhớ thay dòng taxonomy_name thành slug của taxonomy của bạn là oke nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *