html click but exept element with jquery

html click but exept element with jquery
Bài viết này hướng dẫn các bạn tùy chỉnh click vào toàn bộ trang web (html) mà loại trừ 1 thành phần xác định nào đó ra.
Dưới đây là đoạn Jquery đó. Các bạn tham khảo nhé
jQuery('html').click(function(e) {
	    /* exept elements with class someClass */ 
	    if(jQuery(e.target).hasClass('menu-item')){
	      e.preventDefault();
	      return;
	    }
	    /* but be carefull the contained links! to be clickable */
	    if(jQuery(e.target).is('a')){
	      return;
	    }
	    //out of element process code here
	    	jQuery('ul.header-nav.header-nav-main.nav.nav-right li').removeClass('show');
	  });

Share this post

Post Comment