Lấy thẻ alt cho hình ảnh khi có ID của hình ảnh trong wordpress

Lấy thẻ alt cho hình ảnh khi có ID của hình ảnh trong wordpress

Dưới đây là đoạn code sẽ giúp bạn lấy được alt text sử dụng cho các mục đích seo dựa vào id của media.
Tất nhiên, media đó phải được setup alt thì nó mới hiển thị nhé.

 


$mediaId = '1234'; //id media của bạn

$getAlt = get_post_meta($icon , '_wp_attachment_image_alt', true); //alt ở đây nhé</pre>
<pre>$imgLink = wp_get_attachment_image_src($icon, 'thumbail')[0]; //link hinh anh</pre>
<pre>

 

 

Cám ơn các bạn đã xem bài.

Share this post

Post Comment