Shortcode hiển thị bài viết liên quan cho WordPress

Shortcode hiển thị bài viết liên quan cho WordPress

hiển thị bài viết liên quan cho wordpress
hiển thị bài viết liên quan cho wordpress

Đầu tiên các bản cần sao chép đoạn code bên dưới và dán vào file function.php trong thư mục theme mà bạn đang sử dụng. 

// Shortcode bai viet lien quan trong bai viet
function baiviethay() {
$categories = get_the_category($post->ID);
if ($categories)
{
$category_ids = array();
foreach($categories as $individual_category) $category_ids[] = $individual_category->term_id;
$args=array(
'category__in' => $category_ids,
'post__not_in' => array($post->ID),
'posts_per_page'=>3, // chinh so bai viet muon hien thi
'caller_get_posts'=>1
);
$my_query = new WP_Query($args);
ob_start();
if( $my_query->have_posts() ) {
echo "<div style='color:#555;font-weight:bold;margin-bottom:10px;padding-left:10px;border-left:7px solid #0c0;font-size:16px;'>Bài viết liên quan</div>";
while ($my_query->have_posts()) : $my_query->the_post(); ?>
<div style="display:grid;grid-template-columns: 130px auto;grid-column-gap: 10px;">
<div style="margin-bottom:20px;"><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_post_thumbnail(); ?></a></div>
<div>
<div style="line-height:1.2;font-weight:bold"><a href="<?php the_permalink(); ?>" style="color:#333;font-size:16px;"><?php the_title(); ?></a></div>
<div style="color:#999;line-height:1.3;font-size:14px;"><?php echo wp_trim_words( get_the_excerpt() , 15 ) ?></div>
</div>
</div>
<?php endwhile; } wp_reset_query(); }
$list_post = ob_get_contents();
ob_end_clean();
return $list_post;
}
add_shortcode('bai', 'baiviethay');

Cách đưa bài viết liên quan vào bài viết

Chia sẻ Shortcode hiển thị bài viết liên quan trong WordPress
Bạn chỉ cần viết Shortcode [bai /] trong bài viết là bài viết liên quan đã hiển thị ở bài viết của bạn rồi đó.

P/s: nguồn sưu tầm

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *