Get image id from image url wordpress

Giả thiết đặt ra: Bạn cần get list ID của media từ link ảnh để làm một số tính năng gì đó cho website của mình. Vậy thì đoạn code bên dưới sẽ giúp bạn giải quyết ổn thỏa vấn…