Tag Archives: Lấy ID của query hiện tại trên wordpress sau khi insert dữ liệu vào CSDL