Hướng dẫn tạo options page trong wordpress

Bài viết sẽ tập trung hướng dẫn bạn tạo ra các Option menu trong trang quản trị của wordpress, đồng thời thêm tính năng trong option form.
Bài viết cũng dễ hiểu, các bạn chịu khó đọc từng bước nhé.

tạo thêm option page cho admin wordpress
tạo thêm option page cho admin wordpress

Đầu tiên là chúng ta sẽ tiến hành tạo menu trong khu vực admin wordpress


//Tạo menu trong admin
add_action('admin_menu', 'my_create_menu');

if(!function_exists('my_create_menu')){
  function my_create_menu() {
  	//add_menu_page( string $page_title, string $menu_title, string $capability, string $menu_slug, callable $function = '', string $icon_url = '', int $position = null )
  	/*
  	@page_title : Tiêu đề menu trên tab
  	@menu_title : Tiêu đề hiện thị bên list menu
  	@capability : Quyền hạn sử dụng : xem thêm : https://codex.wordpress.org/Roles_and_Capabilities
  	@menu_slug : Đường dẫn thiết lập cho phần option này
  	*/
    $page = add_menu_page( 'My Theme option', 'Theme Options', 'manage_options', 'my-optionpage', 'my_settings_page', 'dashicons-smiley', 6 );
  }
}

my_settings_page : sẽ là function bên dưới để view form trong đây nhé các bạn

Tiếp theo sẽ tạo ra group để khởi tạo các biến chứa giá trị của option, ở đây mình tạo 2 biến
textslider và link_slider nhé.


add_action( 'admin_init', 'register_settings' );
function register_settings(){
  //đăng ký các fields dữ liệu cần lưu
  //register_setting( string $option_group, string $option_name, array $args = array() )

  register_setting( 'my-settings-group', 'textslider' ); // dòng 1 là group name, dòng 2 là option name , dòng 3 là phần mở rộng, mình chưa có nhé.
  register_setting( 'my-settings-group', 'link_slider' );
}

Tiếp theo, ta sẽ cho hiển thị form vào trang option này, để đổ code thì như sau

 //tao function view
if(!function_exists('my_settings_page')){
function my_settings_page() { ?>
<div class="wrap">
 <h2>Theme Settings</h2>
 <form id="landingOptions" method="post" action="options.php">
 <?php settings_fields( 'my-settings-group' ); ?>
 <p><label for="phone">text slider</label><br/>
 <input style="width:100%; " type="text" name="textslider" value="<?php echo get_option('textslider')?>" /></p>
 <p><label for="company_address">Company Address</label><br/>
 <input style="width:100%; " type="text" name="link_slider" value="<?php echo get_option('link_slider')?>" /></p>
 </p>
 <p class="submit">
 <input type="submit" class="button-primary" value="<?php _e('Save Changes') ?>" />
 </p>
 </form>
</div>
<?php }
} /*end all*/

Và bây giờ là vào admin check thôi, lúc gọi dữ liệu ra thì chỉ cần gọi đơn giản như trong admin đã gọi nó thôi

&lt;?php echo get_option('textslider')?&gt;

Và đây là tất cả code đã làm sẳn, các bạn chỉ cần tải về bỏ vào functions và chạy thử nhé.

Các bạn siêng thì có thể build thành plugins nho nhỏ được đấy.

tải ở file này ủng hộ người viết bài nhé các bạn.

Xin cám ơn.

[sociallocker id=365]

Download link file nhé

Download now – Tải về

[/sociallocker]

8 thoughts on “Hướng dẫn tạo options page trong wordpress

  • Thiện Đức says:

   Mình sẽ update lại sau, giờ tạm bạn có thể copy code để sử dụng thay thế vẫn ok bạn nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *